Personuppgifter

Dina rättigheter

Kontaktuppgifter

Hur vi använder cookies

Integritetspolicy

I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss.

Vem ansvarar för hanteringen av dina uppgifter?
Maris Sal Nautical (org. nr. 7504294948) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Laglig grund
GDPR föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund. 
Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som är kund hos Maris Sal Nautical.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?
Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss när du blir medlem i Maris Sals kundklubb eller till exempel gör köp, beställningar, kontaktar vår kundtjänst, använder marissal.se/marissalcompany.com eller deltar i tävlingar. Det kan också skapas data om dig när du använder ditt medlemskap för att utnyttja kampanjer eller erbjudanden.
Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker marissal.se/marissalcompany.com behandlar vi uppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet, samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik.

Vad använder vi uppgifterna till? 
Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt medlemskap, reklamationsärenden, byten och i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål.
Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Maris Sals marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, personalisering av innehåll på våra webbsidor, förbättring av våra tjänster, samt statistik och kundsegmenteringar. Maris Sal kan också till kundklubbsmedlemmar göra såväl generell marknadsföring som sms och email. Marknadsföringen kan också baseras på profileringar utifrån köpbeteende och annan användargenererad data. 
Data kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det kan till exempel innebära kontroller av misstänkt bedrägligt beteende.

Kontaktuppgifter
Syfte: Administrera medlemskap och marknadsföringsutskick.
Uppgifter: Namn, email.
Laglig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse.
Hantering av köp
Syfte: Leverera en beställd/köpt produkt inklusive avisering om leverans, kunna göra identifikation, hantera betalningar, hantering av reklamationer och returer.
Uppgifter: Namn, adress, email, telefonnummer, orderinformation, detaljer kring köpet.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.
Marknadsföring av produkter och tjänster
Syfte: Visa relevanta produktrekommendationer, skicka direktmarknadsföring via elektroniska kanaler för kommunikation, t ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event.
Uppgifter: Namn, adress, email, telefonnummer, användande av webbsidor och andra digitala kanaler.
Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.
Köpdata
Syfte: Statistik, riktad marknadsföring baserad på köpbeteende, utveckling av metoder, förbättring av tjänster, hantering av reklamationer och returer.
Uppgifter: Detaljer kring köpet.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.
Förmåner, erbjudanden och event
Syfte: Hantering av förmåner och erbjudanden, event och tävlingar.
Uppgifter: Namn, adress, telefon, email. 
Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.
Responsdata
Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende.
Uppgifter: Köp eller andra former av inlösen, till exempel kupong/koder.
Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.
Klickdata
Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende. 
Uppgifter: Öppning av och klick på länkar i nyhetsbrev och annan digital kommunikation.
Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.
Webbdata
Syfte: Statistik, anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov, vidareutveckla och för-bättra webbplatsen, riktad marknadsföring baserad på beteende. 
Uppgifter: IP-adress, cookies, besökshistorik, tekniska data om dina enheter. 
Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.
Hantering av kundtjänstärenden
Syfte: Kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier). Utreda supportärenden och klagomål, göra identifikation.
Uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, personnummer, korrespondens, uppgifter om köp, tekniska uppgifter. 
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden, berättigat intresse.

Vem behandlar uppgifterna?
Din integritet är mycket viktig för oss. Maris Sal ger därför inte ut dina uppgifter till tredje part och vi skulle aldrig sälja dina uppgifter.
Uppgifter kan dock behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Maris Sal samarbetar med avseende IT-drift, betallösningar, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa parter får inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Maris Sal anger.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Maris Sal lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. För alla som hanterar och bearbetar personuppgifter är det viktigt att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett bra sätt. Vi använder oss därför av lämpliga tekniska lösningar och administrativa processer och rutiner för att förvalta och skydda de uppgifter vi samlar in. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Lagringstid
Uppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för.


Registerutdrag
Du kan kostnadsfritt, max en gång per år, begära ett registerutdrag över vilka uppgifter Maris Sal behandlar om dig. Registerutdraget skickas till dig inom en månad från det att begäran inkommit. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.
Begäran om registerutdrag skickas skriftligen och underskriven per post till:
Maris Sal Nautical, Halliden 19, 47542 Hönö

Rättelse och radering 
Maris Sal ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Upptäcker du att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade.
Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering, ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att begränsa behandlingen
Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål. Du kan tacka nej till framtida utskick via email eller sms via avregistreringslänken som finns i varje utskick.

Dataportabilitet
Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till Maris Sal överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

Klagomål
Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se


Maris Sal Nautical 
Telefon: 0708-43 22 12
Email: info@marissalcompany.com
Postadress: Halliden 19, 47542, Hönö


När du besöker marissal.se/marissalcompany.com sparas viss information om vad du gör på webbplatsen.
Kakor används bland annat för att du ska kunna spara personliga inställningar på webbplatsen. Kakor används också för att vi ska kunna samla in besöksstatistik och analysera vad som behöver ändras på webbplatsen.
IP-nummer och kakans ID kan vara personuppgifter och du har därför rätt att veta hur vi använder uppgifterna samt hur du kan begränsa användningen.

Om kakor
Kakor används på så gott som alla webbplatser och kan vara nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Det gör det bland annat möjligt att följa vilka sidor som besöks samt möjlighet för dig att spara personliga inställningar för webbplatsen.
Det finns olika typer av kakor, på marissal.se används fyra typer:
Sessionskakan lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Den försvinner när du stänger webbläsaren.
En varaktig kaka finns kvar på din dator tills den tas bort.
Förstapartskakan kommer från den aktuella webbplatsen (verksamt.se) och placerar ut kakor i besökarens webbläsare.
En tredjepartskaka kommer från en annan webbplats och placerar ut kakan i besökarens webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar kakan enbart från tredje part.

Besöksstatistik
För att förstå hur webbplatsen används och skaffa underlag för vårt förbättringsarbete samlar vi in statistik om varje besök via statistikverktyget Google Analytics. Uppgifterna innehåller till exempel data om kakans ID, IP-nummer, webbläsare och vilka sidor som blir besökta och sparas i 26 månader.
Mer specifikt använder vi kakor för att identifiera om du är en återbesökare eller inte. Vi sparar det unika nummer som kakan i din webbläsare får (kakans-ID). IP-nummer används för att identifiera geografisk hemvist på våra besökare.

Om du inte accepterar kakor
Du kan göra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar så att du antingen inte tar emot några kakor alls eller att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka på din dator.
I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade kakor, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Personuppgifter
Som användare behöver du samtycka till vår hantering av kakor på webbplatsen. Samtycke innebär ett medvetet godkännande och kan återkallas genom att du tar bort kakor i din webbläsare och ber oss radera information om kakans-ID. Vi har en lösning i nedre delen av webbplatsen där du kan ge samtycke till användningen av kakor.